حداقل

معاونین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

 

آقای اکبر آبکار                        معاون پشتیبانی و تامین منابع مالی

آقای اسداله رازانی                 معاون امور هلدینگ ها

آقای مهران کرامتی                 معاون برنامه ریزی و توسعه

 

null null

کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی