حداقل

اعضاء هیات مدیره

آقای محمدرضا آیت الهی                     مدیرعامل و عضو هیات مدیره

آقای    انصاری                                     رئیس  هیات مدیره

آقای مرتضی لطفی                             نایب رئیس هیات مدیره 

آقای عزیز اله عصاری                            عضو هیات مدیره

آقای محمد سعیدی                               عضو هیات مدیره

آقای رضا راعی                                      عضو هیات مدیره

آقای علی ظفر زاده                               عضو هیات مدیره 

 

 

 


کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی