حداقل

اعضاء هیات مدیره

آقای محمد رضوانی فر                       مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

آقای اکبر ترکان                                   رئیس  هیات مدیره

آقای مرتضی لطفی                            عضو موظف هیات مدیره 

آقای عبدالحسین ثابت                         عضو هیات مدیره

آقای احمد فیاض بخش                        عضو هیات مدیره 

 

 

 


کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی