حداقل

اعضاء هیات مدیره

محمدرضا آیت الهی                      مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مجتبی انصاری                             رئیس  هیات مدیره

مرتضی لطفی                              نایب رئیس هیات مدیره 

عزیز اله عصاری                            عضو هیات مدیره

محمد سعیدی                               عضو هیات مدیره

رضا راعی                                      عضو هیات مدیره

علی ظفر زاده                               عضو هیات مدیره 

 

 

 


کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی