حداقل

اعضاء هیات مدیره

ردیف  نام و نام خانوادگی عضویت
1  آقای محمد رضوانی فر
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
 
2  آقای اکبر ترکان  
رئیس  هیات مدیره
 
3 آقای محمود ملکوتی خواه
عضو موظف هیات مدیره
 
4  آقای عبدالحسین ثابت  
عضو هیات مدیره
 
5 آقای احمد فیاض بخش   
عضو هیات مدیره 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی