آقای محمد حسین ملک

معاون پشتیبانی و تأمین منابع مالی

آقای سعید کاردار

معاون امور هلدینگ ها

آقای جلال بهارستان

معاون برنامه ریزی و توسعه