آقای محمد رضوانی فر

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

آقای اکبر ترکان

رئیس  هیات مدیره

آقای محمود ملکوتی خواه

عضو موظف هیات مدیره

آقای سید ضیاءالدین شجاعی برهان

عضو غیرموظف هیات مدیره

آقای رضا مسرور

عضو موظف هیات مدیره