خدمات ارتباطی رایتل

نام محصول واحد نام شرکت نام هلدینگ اطلاعات تماس صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
سیم کارت خدمات ارتباطی رایتل 0 0
مودم شرکت اطلاع‌رسان داتک خدمات ارتباطی رایتل
آدرس دفتر مرکزی  سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، شماره ۱۴، رهام داتک
 • تلفن ۸۱۶۸۱
 • فکس ۸۸۵۱۲۶۵۰
 • کدپستی ۱۵۵۶۸۳۵۳۱۱
 • وب سایت www.datak.ir
 • پست الکترونیک -
0 0
خدمات اینترنت شرکت گسترش ارتباطات رهام داتک خدمات ارتباطی رایتل
آدرس دفتر مرکزی  سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، شماره ۱۴، رهام داتک
 • تلفن ۸۱۶۸۱
 • فکس ۸۸۵۱۲۶۵۰
 • کدپستی ۱۵۵۶۸۳۵۳۱۱
 • وب سایت www.datak.ir
 • پست الکترونیک -
0 0
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 شرکت گسترش ارتباطات رهام داتک غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، شماره ۱۴، رهام داتک
 • تلفن ۸۱۶۸۱
 • فکس ۸۸۵۱۲۶۵۰
 • کدپستی ۱۵۵۶۸۳۵۳۱۱
 • وب سایت www.datak.ir
 • پست الکترونیک -
 شرکت اطلاع‌رسان داتک غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، شماره ۱۴، رهام داتک
 • تلفن ۸۱۶۸۱
 • فکس ۸۸۵۱۲۶۵۰
 • کدپستی ۱۵۵۶۸۳۵۳۱۱
 • وب سایت www.datak.ir
 • پست الکترونیک -
 گروه شرکت‌های فن آوا بورسی غیرمدیریتی

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود