سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین

نام محصول واحد نام شرکت نام هلدینگ اطلاعات تماس صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
شیر کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
محصولات دامی کشت و دامداری فکا کشت و دامداری فکا
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 کشت و دامداری فکا بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 کشاورزی و دامپروری ملارد شیر غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  کرج – جاده قدیم هشتگرد– سه راه سهیلیه – بعد از شهرک زعفرانیه – نرسیده به شه

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود