سید ضیاءالدین شجاعی برهان
رئیس کمیته حسابرسی شستا


حمیدرضا اصغری
عضوکمیته حسابرسی شستا


 احمد حاتمی یزد
عضوکمیته حسابرسی شستا


احمد عزیزی
عضوکمیته حسابرسی شستا


نظام‌الدین رحیمیان
عضوکمیته حسابرسی شستا