تحلیل عملکرد تلفیقی شستا

سرفصل 97/03/31 96/03/31 درصد رشد
درآمدهای عملیاتی- میلیون ریال 321,971,339 280,014,010 15%
سود عملیاتی- میلیون ریال 33,306,838 34,827,154 -4%
سود خالص- میلیون ریال 35,797,994 31,102,190 15%
خالص ارزش دارایی‌های شستا(NAV) ریال 8,290 7,003 18%