سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
آمونیاک پتروشیمی خراسان
اوره پتروشیمی خراسان
ملامین پتروشیمی خراسان
متانول پتروشیمی فن آوران
اسید استیک پتروشیمی فن آوران
مونوکسید کربن پتروشیمی فن آوران
پی وی سی پتروشیمی غدیر
دودسیل بنزن پتروشیمی آبادان
سود سوزآور کیمیاورزان مهر غرب
انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی
دی اکتیل فتالات پتروشیمی فارابی
دی اکتیل ترفتالات پتروشیمی فارابی
متیل ترشری بوتیل ات شیمی تکس اریا
رافینت 2 شیمی بافت
متیل اتیل کتون شیمی تکس اریا
بوتانول 2 یا  بوتیل الکل 2 شیمی تکس اریا
رافینت 3 نفت ستاره خلیج فارس
الکل سنگین شیمی تکس اریا
دوده صنعتی کربن ایران
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 پتروشیمی فن آوران بورسی مدیریتی
 سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی تهران- میدان ونک – خیابان ونک –شماره 23
 • تلفن 021-88790856
 • فکس 021-88883500
 • کدپستی -
 • وب سایت www.khpc.ir
 • پست الکترونیک -
 پتروشیمی غدیر بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی تهران- شهرک غرب- خیابان شهید دادمان – خیابان فخار مقدم – پلاک 4 – ساختمان آ
 • تلفن 021-41791000
 • فکس 021-887571241
 • کدپستی -
 • وب سایت www.gpc.ir
 • پست الکترونیک -
 پتروشیمی فارابی بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی تهران- خیابان گاندی جنوبی- خیابان پالیزوانی (هفتم) ساختمان فن آوران – طبقه
 • تلفن 021-88779043-5
 • فکس 021-88779043
 • کدپستی -
 • وب سایت www.farabico.com
 • پست الکترونیک -
 پتروشیمی خراسان بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی تهران – میدان هفتم تیر – خیابان شهید لطفی – پلاک 11
 • تلفن 021-88300570
 • فکس 021-88515915
 • کدپستی -
 • وب سایت www.tacico-holding.ir
 • پست الکترونیک -
 پتروشیمی مارون بورسی غیرمدیریتی
 پتروشیمی جم بورسی غیرمدیریتی
 پتروشیمی خارک بورسی غیرمدیریتی
 پتروشیمی اراک بورسی غیرمدیریتی
 پتروشیمی آبادان بورسی مدیریتی
 پتروشیمی مروارید غیر بورسی غیرمدیریتی
 پتروشیمی نوری بورسی غیرمدیریتی
 پتروشیمی ایلام غیربورسی غیرمدیریتی
 پتروشیمی مرجان غیربورسی غیرمدیریتی
 نیروکلر غیربورسی غیرمدیریتی
 شیمیایی فرآورد قشم غیربورسی مدیریتی
 کربن ایران بورسی مدیریتی
 دوده صنعتی پارس بورسی مدیریتی
 شیمی تکس اریا غیربورسی مدیریتی
 کیمیاورزان مهر غرب غیربورسی مدیریتی
 پتروشیمی باختر غیربورسی غیرمدیریتی
 شیمی بافت غیربورسی مدیریتی

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود