سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
صدور انواع بیمه نامه شرکت بیمه تامین آینده
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 شرکت بیمه تامین آینده غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی تهران ،میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان احمدیان،پلاک 16 - طبقه سوم

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود