سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
انواع تیر آهن، شمش، میلگرد ذوب آهن
انواع شمش، ورق مس مس باهنر کرمان
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 مس باهنر کرمان بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
  • تلفن -
  • فکس -
  • کدپستی -
  • وب سایت -
  • پست الکترونیک -
 ارج غیربورسی غیرمدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
  • تلفن -
  • فکس -
  • کدپستی -
  • وب سایت -
  • پست الکترونیک -
 ذوب آهن بورسی مدیریتی

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود