سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
حمل و نقل کانتينري با شناورهاي کانتينر‌بر کشتیرانی سفیران پیام دریا
حمل و نقل فله و کالاي‌عمومي با کشتي‌هاي فله‌بر ( فله‌بر صنعتي، شيميايي، غذا کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد انزلی
مديريت کشتي مدیریت کشتی راهبران امید دریا
ترمينال‌داري و عمليات بندري کشتیرانی حافظ دریای آریا
تعميرات سفري و ادواري کشتي‌ها خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
سوخت‌رساني کشتیرانی جنوب خط ایران
تأمين ملزومات مصرفي کشتي‌ها شرکت خیبر
تأمين نيروي انساني دريانورد موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 کشتیرانی سفیران پیام دریا غیربورسی مدیریتی
 مدیریت کشتی راهبران امید دریا غیربورسی مدیریتی
 کشتیرانی حافظ دریای آریا غیربورسی مدیریتی
 کشتیرانی دریای خزر منطقه آزاد انزلی غیربورسی مدیریتی
 خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم غیربورسی مدیریتی
 کشتیرانی والفجر غیربورسی مدیریتی
 سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران غیربورسی مدیریتی
 تعمیرات کشتی پرشیا هرمز غیربورسی مدیریتی
 خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران غیربورسی مدیریتی
 موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران غیربورسی مدیریتی
 کشتیرانی جنوب خط ایران غیربورسی مدیریتی
 حمل و نقل ترکیبی جمهوری اسلامی ایران غیربورسی مدیریتی
 کشتیرانی ایران و هند غیربورسی مدیریتی
 شرکت خیبر غیربورسی مدیریتی
 خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا غیربورسی مدیریتی

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود