سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
آب شیرین کن افق تامین آب شیرین
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 افق تامین آب شیرین غیربورسی مدیریتی

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود