سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
تولید برق از طریق نیروگاه های حرارتی افق تامین انرژی پارس
تولید برق از طریق نیروگاه های انرژی تجدید پذیر افق تامین انرژی سبز
ساخت و خرید نیروگاه مدیریت تولید برق طوس
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 افق تامین انرژی پارس غیربورسی مدیریتی
 افق تامین انرژی توس غیربورسی مدیریتی
 افق تامین انرژی سبز غیربورسی مدیریتی
 تامین انرژی سبز کویر غیربورسی مدیریتی
 مدیریت تولید برق طوس غیربورسی غیرمدیریتی

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود