سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
خدمات حمل و نقل حمل‌و‌نقل و خدمات دریایی آبادان
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 کشتی‌سازی اروندان غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
  • تلفن -
  • فکس -
  • کدپستی -
  • وب سایت -
  • پست الکترونیک -
 حمل‌و‌نقل و خدمات دریایی آبادان غیر بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
  • تلفن -
  • فکس -
  • کدپستی -
  • وب سایت -
  • پست الکترونیک -

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود