سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
خدمات ساخت و ساز ایران سازه
خدمات ساخت سد ساختمان سد و تاسیسات آبیاری-سابیر
بازرسی و خدمات مهندسی بین المللی بازرسی کالای تجاری
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 ایران سازه غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران بورسی غیرمدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 ساختمان سد و تاسیسات آبیاری-سابیر غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -
 سنگ تزئینی کلاردشت غیر بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی -
 • تلفن -
 • فکس -
 • کدپستی -
 • وب سایت -
 • پست الکترونیک -

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود