سرمایه گذاری صبا تأمبن

نام محصول واحد نام شرکت صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
تجهیزات پزشکی اوزان
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 اوزان غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی تهران ، خیابان استاد نجات اللهی پلاک 277

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود