سرمایه گذاری سیمان تأمین

نام محصول واحد نام شرکت نام هلدینگ اطلاعات تماس صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
خدمات حمل و نقل حمل‌و‌نقل و خدمات دریایی آبادان حمل‌و‌نقل و خدمات دریایی آبادان
آدرس دفتر مرکزی  تهران - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - کیلومتر 5-شرکت حمل ونقل و خدمات دریایی آبادان
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 کشتی‌سازی اروندان غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  کیلومتر 5 جاده آبادان، اهواز، حفار شرقی، شرکت کشتی سازی اروندان
 حمل‌و‌نقل و خدمات دریایی آبادان غیر بورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  تهران - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - کیلومتر 5-شرکت حمل ونقل و خدمات دریایی آبادان

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود