سرمایه گذاری توسعه انرژی تأمین

نام محصول واحد نام شرکت نام هلدینگ اطلاعات تماس صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
آب شیرین کن افق تامین آب شیرین افق تامین آب شیرین
آدرس دفتر مرکزی  -
  • تلفن -
  • فکس -
  • کدپستی -
  • وب سایت -
  • پست الکترونیک -
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 افق تامین آب شیرین غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
  • تلفن -
  • فکس -
  • کدپستی -
  • وب سایت -
  • پست الکترونیک -

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود