سرمایه گذاری توسعه انرژی تأمین

نام محصول واحد نام شرکت نام هلدینگ اطلاعات تماس صنعت تولید واقعی سال سهم از تولید واقعی کشور - درصد
تصفیه خانه فاضلاب تامین آب هرمز ابدال تامین آب هرمز ابدال
آدرس دفتر مرکزی  -
  • تلفن -
  • فکس -
  • کدپستی -
  • وب سایت -
  • پست الکترونیک -
نام شرکت بورسی / غیر بورسی مدیریتی / غیرمدیریتی اطلاعات تماس
 تامین آب هرمز ابدال غیربورسی مدیریتی
آدرس دفتر مرکزی  -
  • تلفن -
  • فکس -
  • کدپستی -
  • وب سایت -
  • پست الکترونیک -

پروژه ها

پروژه های مورد اهمیت این گروه سرمایه گذاری در این قسمت به طور برگذیده نمایش داده میشود